www.alepaka.pl


Regulamin

§1  Terminy i definicje użyte w serwisie ( rejestracja i prowadzenie konta jest bezpłatne )

Alepaka.pl - serwis internetowy, którego właścicielem jest firma Alepaka.pl Damian Gmiterek NIP: 929-108-54-47, REGON: 970758332, z siedzibą w Zielonej Górze ul. Strumykowa 19B/9.

Usługa - świadczona drogą elektroniczną przez Alepaka.pl na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Partnera w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Partnera, który jest akceptowany przez Użytkownika przed jej zamówieniem.

Zleceniodawca/Użytkownik - klient, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie Alepaka.pl

Usługa DOX - przesyłka kurierska dokumentowa o wadze od 50 do 500g, zapakowana w kopertę o wymiarach 35 cm x 25 cm x 5 cm (DPD) i 35 cm x 25 cm x 1 cm (K-EX).

Przesyłka/Przesyłka kurierska krajowa - przesyłka wysłana do Odbiorcy po wypełnieniu danych przez formularz zamówień na stronie Alepaka.pl.

Partner - przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym, który zawarł z operatorem serwisu umowę, na podstawie której świadczy usługę przewozu przesyłek zleconą za pomocą serwisu Alepaka.pl

Przedstawiciel Partnera - pracownik Partnera, Kurier.

Konto PrePaid - konto zasilone przez Użytkownika kwotą wyrażoną w PLN w celu późniejszego jej wykorzystania do płatności za usługi oferowane przez serwis Alepaka.pl.

Konto Biznes - konto firmowe, którego Użytkownik dokonuje płatności na podstawie faktury VAT wystawianej 2 razy w miesiącu. Faktura jest wystawiana za zrealizowane usługi.

COD - przesyłka kurierska, której warunkiem odbioru przez adresata jest wręczenie Przedstawicielowi Partnera kwoty wyrażonej w PLN umieszczonej na liście przewozowym przez nadawcę przesyłki.

Formularz Zamówień - oprogramowanie znajdujące się w serwisie Alepaka.pl, służące do składania zamówień na usługi kurierskie, które wylicza wartość usługi na podstawie wpisanych przez Użytkownika danych.

Etykieta ( list przewozowy ) umieszczony na przesyłce, zawierający dane adresowe oraz inne informacje wymagane przy realizacji usługi; dla przesyłek towarowych jest listem przewozowym.

§2 Rejestracja

Rejestracji mogą dokonać jedynie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.

Użytkownik, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący konto.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w paragrafie 2 punkt 3., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadkach  rozpoczęcia świadczenia usług, za zgodą klienta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.

Dokonując rejestracji w serwisie Alepaka.pl. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.

Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia usługi, a w szczególności na przekazanie ich Partnerowi będącego wykonawcą usługi.

§3 Konto

Użytkownik może posiadać jedno konto. W szczególnych przypadkach administrator może wyrazić zgodę na założenie większej liczby kont.

Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim. Właścicielem konta w serwisie jest osoba, która je zakłada, podając przy rejestracji swój adres e-mail.

W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, zostanie on poinformowany o możliwości zablokowania mu dostępu do formularza zamawiania przesyłek (na stałe lub tymczasowo). Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji.

Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta. 

Każde nowe, nieaktywne konto podlega wstępnej weryfikacji przez administrację serwisu. Administrator może odrzucić dane zgłoszonego do rejestracji konta, jeśli nie spełni ono warunków wymienionych w §2 pkt. 5, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta. Wówczas Użytkownik ma prawo do odwołania się od tej decyzji w czasie dwóch tygodni.

Alepaka.pl może uzależnić stworzenie Konta bądź dostępność wybranych usług od weryfikacji danych podanych przy rejestracji. Weryfikacja danych może być warunkiem dokonywania rozliczeń z serwisem po wykonaniu Usługi. W celu weryfikacji danych w przypadku płatności po wykonaniu usługi należy przesłać skany:

- w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz zaświadczenia o wpisie do EDG,

- w przypadku spółek: akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej i jawnej, a także fundacji i stowarzyszenia wpisanych do rejestru przedsiębiorców – odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

- w przypadku spółki cywilnej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz umowy spółki,

- w przypadku innej działalności – dokumentu poświadczającego prowadzoną działalność oraz dokumentu potwierdzającego NIP,

W uzasadnionych przypadkach serwis Alepaka.pl może zażądać okazania oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej.

§4 Procedura oraz zasady składania zamówień

Proces realizacji zamówienia odbywa się w ten sposób, że Użytkownik wypełnia wszystkie pola Formularza Zamówień potrzebne do wyceny przesyłki, a następnie wybiera Partnera, który dokona przewozu przesyłki. W przypadku wybrania partnera K-EX przesyłki powyżej 30 kg oraz przesyłki dłużycowe i gabarytowe będzie obsługiwał ET Logistik.

Po dokonaniu zamówienia wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia Użytkownik otrzymuje dokumenty przewozowe potrzebne w procesie przesyłki ( list przewozowy oraz w przypadku DPD dodatkowo protokół odbioru ). Użytkownik korzystając z serwisu Alepaka.pl, jest zobowiązany posługiwać się wyłącznie tak przekazanymi dokumentami przewozowym ze względu wymagań technicznych Partnerów.

Zleceniodawca składając zamówienie, zobowiązuje się do zawarcia w "Formularzu Zamówień" rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących wagi, wymiarów, wartości, usług dodatkowych oraz zawartości Przesyłki. W przypadku przesyłek z usługą COD numer konta, na który mają być zwrócone środki przekazane kurierowi przez odbiorcę, nie jest możliwy do zmiany po złożeniu zamówienia.

Zleceniodawca ma prawo do anulowania zamówienia w przypadku przesyłek kurierskich, gdy nie podjęto jeszcze próby spedycji. W przypadku anulowania zamówienia kwota należności automatycznie zwracana jest mu na jego Konto PrePaid. W przypadku anulowania zamówienia dla Konta Biznes kwota nie jest naliczana do faktury VAT wystawianej na koniec miesiąca.

Zlecenie Usługi oznacza, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin Partnera poprzez zaznaczenie check-boxa w formularzu zamówień, a także że będzie postępował on zgodnie z jego postanowieniami w celu umożliwienia wykonania Usługi. Przede wszystkim Użytkownik odpowiada za wybór Partnera oraz za przekazanie mu prawidłowych danych oraz za wszystkie czynności podejmowane zgodnie z Regulaminem Partnera. Przyjęcie przesyłki do przemieszczenia i doręczenia nie stanowi potwierdzenia, że jej zabezpieczenie, zawartość, opakowanie, oznaczenie lub inne parametry są zgodne z umową lub regulaminem.

§5 Odbieranie i dostarczanie Przesyłek kurierskich

Zleceniodawcy może zostać naliczona opłata dodatkowa za usługę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie rzeczywistej wagi, wymiarów, parametrów, usług dodatkowych lub zawartości przesyłki oraz jeśli zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne nie jest zgodne z wymaganiami Partnera. Opłata jest naliczana zgodnie z należnościami pobieranymi w takim przypadku przez Partnera . W przypadku przesyłki przekraczającej limity określone w regulaminie, naliczana jest kara umowna zgodnie z cennikiem.

§6 Reklamacje

Reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania serwisu Alepaka.pl Użytkownik powinien zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej, która powinna zostać przesłana na adres: Alepaka.pl Damian Gmiterek ul. Strumykowa 19B/9, 65-101 Zielona Góra.

Tak przesłana reklamacja powinna zawierać oprócz opisu samej reklamacji dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika w systemie Alepaka.pl tzn. adres e-mail przypisany do konta oraz dane tzn. np. nr transakcji, której tyczy się reklamacja.

Alepaka.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Swoją decyzję Alepaka.pl prześle drogą elektroniczną Użytkownikowi na przypisany do jego konta adres e-mail. Użytkownik może zostać poproszony o uzupełnienie informacji dotyczącej Reklamacji jeśli będzie to koniecznie w procesie jej rozstrzygnięcia.

Wszelkie reklamacje dotyczące przewozu przesyłek kurierskich przyjmuje i rozpatruje Partner. Złożenie reklamacji poprzez serwis Alepaka.pl stanowi jedynie powiadomienie Partnera o zakwestionowaniu jego usługi oraz zgłoszenie żądania rozpoczęcia właściwej procedury reklamacyjnej.

Reklamacje dotyczące Partnera K-EX na formularzu reklamacji K-EX wraz z protokołem szkody i dokumentem zakupu wysyłać na biuro@k-ex.pl, link do potrzebnych dokumentów w §11 załączniki.

Reklamacje dotyczące Partnera Patron Service składać wraz z potrzebnymi dokumentami na reklamacje.przesylki@patronserwice.com.pl

W przypadku reklamacji przewozu przesyłek kurierskich składanych za pośrednictwem Alepaka.pl Użytkownik musi przesłać wszelkie wymagane w procesie dokumenty w przypadku firmy DPD w ciągu 7 dni, w przypadku firmy K-EX jest to 4 dni.

O decyzji Partnera w sprawie reklamacji dotyczących przewozu przesyłek powiadomi Użytkownika Partner.

Alepaka.pl nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi. Odpowiedzialność serwisu określa §7.

W przypadku niewykonania zamówienia przez Partnera użytkownik powinien zgłosić ten fakt administracji serwisu w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przez formularz kontaktowy.

Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku niezwłocznego uregulowania zobowiązań na saldzie w serwisie Alepaka.pl.

Jeżeli będzie to konieczne do dochodzenia roszczeń przez Użytkownika wobec Partnera, operator serwisu alepaka.pl dokona na żądanie Użytkownika nieodpłatnej, bezwarunkowej i pisemnej cesji uprawnień nadawcy wobec Partnera. Nieuzasadniona odmowa cesji skutkuje odpowiedzialnością operatora serwisu wobec Użytkownika za szkodę w przesyłce.

§7 Zasady i odpowiedzialność Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy

Alepaka.pl dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu, jak również do należytej ochrony danych zawartych w bazach serwisu Alepaka.pl.

Alepaka.pl odpowiada przed Użytkownikiem za zrealizowanie usługi tzn. za przekazanie zlecenia odbioru oraz za prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.

W przypadku braku realizacji Usługi oraz reklamacji, Alepaka.pl odpowiada przed Zleceniodawcą lub osobą przez niego upoważnioną. Ewentualne zwroty kosztów będą zwracane na konto bankowe Zleceniodawcy lub przekazem pocztowym na wskazane przez niego dane.

Użytkownik, czyli Zleceniodawca zobowiązuje się również do:

a.      Powiadomienia Odbiorcy o planowanej Przesyłce.

b.      Poinformowania Odbiorcy o jego prawie sporządzenia protokołu szkody w obecności Przedstawiciela Partnera w przypadku uszkodzenia doręczanej Przesyłki.

§8 Regulamin

O zmianie Regulaminu Alepaka.pl poinformuje Użytkowników poprzez zmieszczenie informacji na stronie serwisu Alepaka.pl. 

§9 Płatności

Usługi świadczone przez serwis Alepaka.pl są odpłatne, a ich kosztami obciążany jest Użytkownik. Płatności dla kont PrePaid dokonywane są przelewem za pomocą systemu DotPay lub systemem PayPal. Użytkownicy kont Biznes są zobowiązani do dokonania przelewu zgodnie z fakturą na wskazane im konto w systemie.

Alepaka.pl wystawia fakturę VAT.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną. Na życzenie klienta wysyłamy mu na adres podany w serwisie fakturę papierową.

W przypadku ujemnego salda konta Biznes Użytkownik ma obowiązek uregulowania brakującej kwoty w ciągu 7 dni od otrzymania ponaglenia od Alepaka.pl. W innym wypadku Alepaka.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Użytkownikowi możliwości zamawiania przesyłek aż do momentu spłaty przez niego zaległych należności.

Faktury dla Konta Biznes ( kont z umową ) są płatne w terminie 7 dni od ich wystawienia. W przypadku braku uregulowania należnych środków serwis Alepaka.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Użytkownikowi możliwości zamawiania przesyłek aż do momentu spłaty przez niego zaległych należności.

Użytkownikom Kont Biznes, którzy nie regulują należności w wyznaczonym na fakturze terminie, może zostać wyłączona opcja płatności na podstawie faktury i ponownie uruchomione Konto Prepaid.

W przypadku nadpłaty na koncie PrePaid Użytkownik może zażądać jej zwrotu. Jest ona zwracana na rachunek bankowy Użytkownika. W przypadku, gdy nadpłata Użytkownika wynika z wystawienia mu faktury korygującej, warunkiem zwrotu nadpłaty jest potwierdzenie przez Użytkownika jej otrzymania.

Serwis Alepaka.pl zastrzega sobie prawo do oddania zadłużenia powstałego na koncie Użytkownika do firmy windykacyjnej, jeśli zostanie ono uznane za zasadne. Kosztami postępowania windykacyjnego jest obciążony Użytkownik, którego zadłużenie dotyczy.

Niezapłacone należności Użytkownika na rzecz właściciela serwisu Alepaka.pl mogą być potrącone przez właściciela serwisu z należnościami na rzecz Użytkownika – zarówno z tytułu pobrania, jak i z tytułu uznania reklamacji. Potrącenie odbywa się poprzez złożenie oświadczenia, które może mieć także postać elektroniczną

§10  Postanowienia końcowe

Prywatność oraz poufność danych osobowych oraz obowiązki Użytkownika z tym związane określa Załącznik nr 1 Polityka prywatności.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Alepaka.pl jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§11 Załączniki

Regulaminy Partnerów dostępne są na ich stronach internetowych.

GEIS link https://www.geis.pl/data/images/_orig/8/818.pdf

Patron Service link https://www.patronservice.pl/files/PS_regulamin_nowy.pdf

 

Śledzenie przesyłki
Szybki kontakt

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń, chętnie odpowiemy.

alepaka@alepaka.pl

tel. 690 428 019

tel. 601 557 294